Základný balík dokumentácie BOZP obsahuje:

 • Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 • Opatrenia a postup v prípade poškodenia zdravia vrátane prvej pomoci, záchranných prác a evakuácie- Traumatologický plán

 • Smernica bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

 • Zásady na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri zamestnávaní mladistvých

 • Zásady na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri zamestnávaní žien

 • Smernica na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

 • Smernica na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu

 • Smernica na kontrolu požívania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

 • Smernica na určenie postupu pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti

 • Smernica na určenie podmienok súvisiacich s fajčením a ochranou nefajčiarov

 • Všeobecné zásady bezpečného správania na pracovisku

 • Posúdenie rizík

 • Zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov pre jednotlivé profesie

 • Pravidlá pre rozmiestnenie lekárničiek na pracovisku

 • Prevádzkové poriadky