Komplexná starostlivosť v oblasti ochrany pred požiarmi zahŕňa:

 • Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok

 • Vedenie požiarnej knihy

 • Identifikovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

 • Určovanie protipožiarnych hliadok

 • Vykonávanie školení o ochrane pred požiarmi a odborná príprava protipožiarnych hliadok

 • Vypracovanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi

 • Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov

 • Kontrola rozmiestnenia a vhodnosť hasiacich prístrojov podľa projektu požiarnej bezpečnosti stavby

 • Kontrola hasiacich prístrojov

 • Zastupovanie pri konaniach a kontrolách štátneho požiarneho dozoru

 • Poradenská činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi