Koordinácia BOZP zahŕňa:

  • Činnosti koordinátora bezpečnosti na stavenisku

  • Koordinácia bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach

  • Vypracovanie dokumentácie BOZP (po dohode)

  • Pravidelné kontroly BOZP

  • Reportovanie stavu BOZP na stavenisku

  • Poradenská činnosť v oblasti BOZP

  • Zastupovanie pri kontrole štátnych inštitúcií (Inšpektorát práce)