Zákonné (vstupné) školenie z OPP

Toto školenie musí absolvovať každý zamestnanec, a to najmä:

 • Pri prijatí do zamestnania, a to pred nástupom na prácu

 • Pri zmene pracovnej pozície

 • Pri zmene pracovnej technológie alebo pracovného postupu

 • Pri zaradení na nové pracovisko

 • Pravidelne no minimálne raz za 24 mesiacov

Zákonné (vstupné) oboznamovanie vedúcich zamestnancov z OPP

Toto školenie musí absolvovať každý vedúci zamestnanec, a to najmä:

 • Pri prijatí do zamestnania, a to pred nástupom na prácu

 • Pri zmene pracovnej pozície

 • Pri zmene pracovnej technológie alebo pracovného postupu

 • Pri zaradení na nové pracovisko

 • Pravidelne no minimálne raz za 24 mesiacov

Odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska

Túto odbornú prípravu musí absolvovať zamestnanec, a to najmä:

 • Ak plní funkciu protipožiarnej hliadky pracoviska

 • Pri zmene pracovnej pozície

 • Pri zmene pracovnej technológie alebo pracovného postupu

 • Pri zaradení na nové pracovisko

 • Pravidelne no minimálne raz za 12 mesiacov

Odborná príprava protipožiarnej asistenčnej hliadky

Túto odbornú prípravu musí absolvovať zamestnanec, a to najmä:

 • Ak plní funkciu protipožiarnej asistenčnej hliadky pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

 • Ak zamestnávateľ organizuje podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb

 • Pravidelne no minimálne raz za 12 mesiacov

Odborná príprava osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase

Túto odbornú prípravu musí absolvovať zamestnanec, a to najmä:

 • Ak plní funkciu zabezpečovania ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase

 • Pravidelne no minimálne raz za 12 mesiacov